Radomir Čolaković1, Jelena Čolaković Lončar2

1Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet, Alekse Šantića 1, Pale, BiH, rimodar55@eunet.rs

2Sveučilište Hercegovina, Blajburških žrtava 100, Mostar, BiH

Copyright © 2019 Radomir Čolaković et al; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

APA citiranje

Čolaković, R. i Čolaković Lončar, J. (2019). Akteri mobinga u vojnoj sredini. STED Journal. 1(1). str 85-92.

STRUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 355/359:342.726-058.64-057.16
DOI 10.7251/STED1901085C

Rad primljen:       22.03.2019.
Rad prihvaćen:    05.04.2019.
Rad publikovan: 10.05.2019.

Korespodencija:

Radomir Čolaković, Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet, Alekse Šantića 1, 71420 Pale, Bosna i Hercegovina.
E-mail: rimodar55@eunet.rs

SAŽETAK

U radu opisujemo, prvi put na ovim prostorima, psihološke profile aktera mobinga u vojnoj sredini. Akteri mobinga u vojnoj sredini su nešto specifičniji profili ličnosti nego u civilnom sektoru. Do sada se uglavnom govorilo o moberu i žrtvi mobinga. Mober je psihopatske strukture ličnosti i najčešće je na komandnom formacijskom mjestu, ali to nije pravilo. Žrtva mobinga je najčešće na nižem formacijskom mjestu u vojnoj hijerahiji i uglavnom su to potčinjeni članovi kolektiva.

Žrtve su u najvećem broju slučajeva, među najsposobnijim, najstručniji u okviru formacijskog mjesta i svog VES-a[1]. Motivisani su za vojni poziv i imaju visok motiv za postignućem. Vole svoj posao i reaguju na stimulativne mjere. To su starješine koje izazivaju zavist kolega, pošteni, koji se strogo drže vojnih propisa. U svom radnom vijeku su, zbog svojih rezultata, više puta nagrađivani i pohvaljivani. Na povjerenim poslovima i radnim zadacima, ispoljavaju pedantnost u radu, poštuju rokove izvršenja zadataka, striktno se drže vojnih propisa, inovacija u radu i samoinicijativnosti. Posebno je interesantan još jedan profil, koji spada u aktere mobinga, a koji do sada nije spominjan u teoriji i praksi: to su imitatori mobera. Oni predstavljaju „sigurnosni kordon“ mobera, grupu za podršku. Uglavnom su to, psihološki gledano, jednostavne strukture ličnosti. Kada uđu u „posao imitatora“, tada često svoja zapažanja prevode na jezik sopstvenog interesa. Njima se dozvoljavaju povremena odstupanja u vojničkom ponašanju. Među imitatorima mobera ima starješina, koji su u prošlosti imali vojničkih „grijehova“, tako da ih mober zaista  „drži u šaci“. Rad je koristan za vojne psihologe, a naročito starješine na komandnim pozicijama, koji na osnovu iznijetih činjenica, mogu lako da prepoznaju aktere mobinga u vojnom kolektivu i da na osnovu tih saznanja preduzmu adekvatne mjere prevencije.

Ključne riječi: vojni mobing, žrtva mobinga, mober, imitatori mobera.