Сњежана  Станар

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет,  Алексе Шантића 1, 71 420 Пале, Босна и Херцеговина, snjezana.stanar@ffuis.edu.ba 
 

ОРИГИНАЛАН НАУЧНИ РАД 

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 37.014.3:37.048.4-057.875
DOI 10.7251/STED2302001S
COBISS.RS-ID 139427073

 
Примљен рад:    13.10.2023.
Прихваћен рад:  10.11.2023.
Публикован рад:29.11.2023.
http://stedj-univerzitetpim.com
 

Коресподентни аутор:
Сњежана Станар, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет,  Алексе Шантића 1, 71 420 Пале, Босна и Херцеговина, snjezana.stanar@ffuis.edu.ba  

Copyright © 2022 Snježana Stanar; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.
 

САЖЕТАК

Обим до којег промјене у образовном систему покрећу спољашњи економски и друштвени системи и унутрашњи фактори образовног система је отворено питање на које тек треба дати одговор након детаљне анализе и истраживања. Задовољство послом у школи може утицати на формирање позитивних ставова, те се не може искључути из испитивања ставова појединца о промјенама у организацији. Идентификација са школом представља посебно значајан облик позитивних ставова запослених у школи, има позитивне личне посљедице у смислу бољег професионалног напредовања, те самим тим и квалитетнијег обављања посла. Узорак истраживања има елементе вишеетапног пригодног са елементима случајног избора, јер је спроведено анкетирање наставника у школама Републике Српске, који су у вријеме анкетирања били присутни на на сједницама наставно-одјељенског Вијећа (n=400). Добијени подаци (анализа одговора на скали општег и посебних ставова о промјенама и факторска анализа) показују да иако наставници манифестују позитиван општи став о промјенама у образовању, ипак се да примијетити да одређене аспекте промјена латентно опажају као негативне. Општи став о промјенама у образовању је статистички значајно позитивно повезан са идентификацијом са школом (r=.477, p<.001) и са задовољством послом у школи (r=.225, p<.001). Такође, резултати су показали и статистички значајне разлике у неким посебним ставовима о промјенама у образовању с обзиром на степен идентификације са школом (перцепција исхода промјена у образовању χ²=16.869, df=2, p=.000 и спремност на додатне едукације, χ²=6.146, df=2, p=.046), док тих разлика нема кад су у питању информисаност о промјенама и спремност на ангажовање у промјенама. Даље, резултати су показали и статистички значајне разлике у неким посебним ставовима о промјенама у образовању с обзиром на задовољство послом у школи (перцепција исхода промјена, χ²=32.081, df = 2, р=.000, информисаност о промјенама χ²=14.259, df=2, р=.001 и спремности на додатне едукације како би се унаприједиле властите компетенције χ²=8.621, df=2, p=.013). Пожељне промјене у овој области потребно је усмјерити како на промјене у самом појединцу тако и на промјене у цјелокупном друштву.

Кључне ријечи: промјене у образовању, ставови, идентификација са школом, задовољство послом у школи.