Simonida Vilić1, Tatjana Dujaković2

1Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, svilic26@yahoo.com
2Republička uprava za inspekcijske poslove, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 

ORIGINALAN NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 343.352/.353:343.85
10.7251/STED2202042V

Rad primljen:    15.10.2022.
Rad prihvaćen     25.11.2022.
Rad publikovan: 30.11.2022.
http://stedj-univerzitetpim.com

Autor za korespondenciju:
Simonida Vilić, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, svilic26@yahoo.com  

Copyright © 2022 Simonida Vilić & Tatjana Dujaković; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

 

SAŽETAK

Korupcija je nesumnjivo svuda prisutna u Bosni i Hercegovini, u svim porama društva i u sve većem obimu. Borba protiv korupcije predstavlja veliki izazov i za najrazvijenije zemlje sveta.  Zbog toga ne iznenađuje da Bosna i Hercegovina, opterećena političkim problemima i siromaštvom, teško pronalazi efikasne mehanizme borbe protiv ove izrazito negativne pojave. Razlozi za loše rezultate u procesuiranju koruptivnih krivičnih dela kreću se od same prirode fenomena korupcije, koja je obavijena velom tajne zbog interesa učesnika, zbog čega se teško otkriva, do nedovoljno dobrih institucionalnih i pravnih rešenja. Cilj istraživanja ovog rada predstavlja utvđivanje svesnosti građana BiH o korupciji na radnom mestu i načina na koji se odnose sa korupcijom u svakodnevnom životu, ali i analiziranje učinka državnih institucija u prevenciji i borbi protiv korupcije. Na osnovu definisanog problema koji se želi istražiti i postavljenih ciljeva, određena je metodologija koja se koristila tokom istraživanja. Naučno-istraživački karakter ovog rada počiva na analizi relevantne naučne literature i savremenih izvora korišćenjem metode ispitivanja, metode analize, metode komparacije, metode deskripcije i metode dedukcije.

Ključne reči: korupcija, prevencija, suzbijanje.