Miroslav Đurić

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, Filozofski fakultet, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, miroslavzdjuric@gmail.com

ORIGINALAN NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 616.895.8:159.922.8
DOI: 10.7251/STED2002028D

Rad primljen: 02.10.2019.
Rad prihvaćen: 18.03.2020.
Rad publikovan: 26.05.2020.
http://stedj-univerzitetpim.com

Corresponding Author:

Miroslav Đurić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Filozofski fakultet, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, BiH
miroslavzdjuric@gmail.com

SAŽETAK 

Istraživanje je izvršeno od aprila do jula 2019. godine u Republici Srpskoj. Uzorak su činila 294 ispitanika uzrasta između 15 i 73 godine. Prosječan uzrast ispitanika je bio 22,92 godine. Muških ispitanika je bilo 120 ili 40.82%, a ženskih 174 ili 59.18%. Nezavisne varijable su pol i uzrast. Zavisna varijabla je kognitivna komponenta socijalnog stava. Za ispitivanje nivoa kognicije i nekognicije (nesaznanja) u kognitivnoj komponenti socijalnog stava korišćena je Milosavljevićeva Skala PARADOKHIP&BM-2006-02-26. Cilj istraživanja je bio provjera hipoteze o paradoksalnom odnosu kognicija– nekognicija u kognitivnoj komponenti socijalnog stava, prema kojoj većem obimu kognicije odgovara još veći obim doživljaja nekognicije i obrnuto. Potvrđeno je da većem obimu kognitivne komponente socijalnog stava odgovara još veći obim doživljaja nekognicije, bez obzira na pol ispitanika. S povećanjem uzrasta raste i spoznaja da većem obimu kognitivne komponente socijalnog stava odgovara još veći obim doživljaja nekognicije, a postojanje statističke značajnosti (p<.05) utvrđeno je između kategorija ispitanika uzrasta 15-18 godina i uzrasta 24-73 godine. 

Ključne riječi: kognicija, nekognicija, pol, uzrast.