PORODIČNA AFEKTIVNA VEZANOST KOD SUICIDALNIH PACIJENATA

Snežana Samardžić JZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Podromanija bb, 71350 Sokolac, Bosna i Hercegovina, nenasok@yahoo.com ORIGINALAN NAUČNI RAD ISSN 2637-2150 e-ISSN 2637-2614 UDC 616.89-008.44:159.942-057.875 DOI: 10.7251/STED2002019S Paper received: 10.04.2020. Paper…

Continue ReadingPORODIČNA AFEKTIVNA VEZANOST KOD SUICIDALNIH PACIJENATA

MARKETING IN TOURISM – DIRECT MARKETING AS MARKETING COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Nejra Hujić, Fatima Salihić Secondary school for Catering and Tourism in Sarajevo, Dugi sokak 9, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, nejra.sljivo@suts-sa.edu.ba, fatima.salihic@suts-sa.edu.ba REVIEW PAPER ISSN 2637-2150 e-ISSN 2637-2614 UDC…

Continue ReadingMARKETING IN TOURISM – DIRECT MARKETING AS MARKETING COMMUNICATIONS TECHNOLOGY