Младен Милић1*, Aлександар Грачанац2

1Универзитет ПИМ, Економски факултет, Деспота Стефана Лазаревића бб, Б. Лука, БиХ, mladen.milic@fondpiors.org

2Привредна комора Србије, Београд, Србија

Copyright © 2019 Mladen Milić et al; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

AПА цитиранје

Milić, M. i Gračanac, A. (2019). Uticaj unapređenja prodaje na ponašanje potrošača. STED Journal. 1(1). str. 55-64

СТРУЧНИ РАД

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 658.8.012.12:659.113.25
DOI 10.7251/STED1901055M

Рад примљен:      05.03.2019.
Рад прихваћен:   10.04.2019.
Рад публикован: 10.05.2019.

Кореспонденција:

Младен Милић, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Економски факултет, Бања Лука, БиХ.
Е-маил: mladen.milic@fondpiors.org

САЖЕТАК

Тржиште малопродаје у Републици Српској једно је од најбрже растућих тржишта у последњих двадесетак година. То није случај само у Републици Српској и окружењу, већ и широм свијета. Доказ за то представља раст ланаца маркета, мегамаркета, тржних центара и других специјализованих малопродајних објеката. Много је лакше остварити раст на тржишту, а тиме и пословни успјех, него задржати конкурентност на изузетно пробирљивом и релативно добро снабдјевеном тржишту, какво је малопродајно тржиште Републике Српске. Један од начина задржавања конкурентности и истовременог раста је унапређење продаје којим продавци разним инструментима стимулишу потрошаче како би куповали производе из широког асортимана властите понуде.

Циљ овог истраживања је управо да се утврди како и на који начин унапређење продаје утиче на понашање потрошача у куповини. Цјелокупно истраживање заснива се на потврђивању постављених хипотеза, а добијени резултати се могу користити у даљем истраживању и доказивању како инструменти унапређења продаје утичу на понашање потрошача.

Кључне ријечи: продаја, тржиште, маркетинг, купон, бесплатан узорак, поклон, снижење, понашање потрошача.