Veselin Drašković1, Radislav Jovović2, Sanja Bauk1,3, Mimo Drašković1

1Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Dobrota 36, 85330 Kotor, veso-mimo@t-com.me

2Univerzitet Mediteran, Podgorica

3Tehnološki fakultet Durban, Južna Afrika

APA citiranje

Drašković, V. i sar. (2019). Položaj inteligencije u selektovanim državama Jugoistočne Evrope. STED Journal. 1(1). str. 36-44.

NAUČNA KRITIKA

Copyright © 2019 Veselin Drašković et al; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 316.344.32:314.15-057.85(4/12)
DOI 10.7251/STED1901036D

Rad primljen:       20.02.2019.
Rad prihvaćen:    09.03.2019.
Rad publikovan:  10.05.2019.

Korespodencija:
Veselin Drašković, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Dobrota 36, 85330 Kotor, Crna Gora.
E-mail: veso-mimo@t-com.me

SAŽETAK

Predmet rada je analiza osnovnih uzroka pogoršanja društvenog statusa (položaja) inteligencije u selektovanim postsocijalističkim državama Jugoistočne Evrope – Bosni i Hercegovina (BiH), Crnoj Gori (CG), Hrvatskoj (HR) i Srbiji (SR). Cilj istraživanja je percepcija položaja inteligencije i intenziteta uticaja osnovnih faktora na njega. Polazi se od hipoteze da je u navedenim državama došlo do pogoršanja položaja inteligencije zbog sinergističkog uticaja kompleks kočionih faktora, koji su bili političkog, ekonomskog i institucionalnog karaktera. Korišćenjem metoda anketiranja hipotetički se verifikuje polazna hipoteza. U zaključku, autori ukazuju na potrebu poboljšanja položaja inteligencije i intenziviranje njene uloge u društvu, jer je to uslov za prevazilaženje postojećih institucionalnih, socijalnih, ekonomskih i opštih razvojnih problema.

Ključne riječi: inteligencija, položaj i granice inteligencije, Jugoistočna Evropa