Uputstvo možete preuzeti u pdf-u sa sledeceg linka:

Uputstvo za pisanje radova STED Journal-u.

Guidelines for authors – STED Journal.(EN)

Rad se dostavlja Uredništvu časopisa elektronski (e-mailom) s tekstom pripremljenim isključivo pomoću programa za obradu teksta Microsoft Word.

Rad treba da ima najviše 10 strana A4 formata i da sadrži sljedeće elemente na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine ili na engleskom jeziku:

 • Naslov rada;
 • Spisak autora i ustanova;
 • Sažetak;
 • Ključne riječi;
 • Uvod;
 • Teorijski okvir;
 • Eksperimentalni dio;
 • Rezultate i diskusiju;
 • Zaključak;
 • Pregled literature;
 • Naslov na engleskom jeziku, spisak autora i rezime na engleskom jeziku.

Naslov rada pisati centrirano i velikim slovima, Times New Roman, 14 pt, bold, Caps Lock;

Autore pisati centrirano bez titule, Times New Roman, 12 pt, normal, a nazive ustanova centrirano, Times New Roman, 10 pt, normal.

Naslovi dijela rada – prvog reda, lijevo ravnanje, Times New Roman, normal, 12 pt, bold, Caps Lock;

Podnaslov – drugog reda, lijevo ravnanje, mala slova, Times New Roman, 12 pt, bold;

Podnaslov – trećeg reda, lijevo ravnanje, mala slova, Times New Roman, 12 pt, italic.

Ostale dijelove rada treba pisati sa obostranim ravnanjem redova (Times New Roman, 12 pt), jednostranim proredom sa jednim praznim redom iznad, između podnaslova i između pasusa, sa marginama od 2.54 cm (1″). Početak pasusa kucati od početka reda.

Sažetak treba da ima 100-250 riječi, a stoji između zaglavlja rada (koji čini naslov rada, i podaci o autorima) i ključnih riječi, nakon kojih slijedi tekst rada.

Ukoliko je rad napisan na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, sažetak na engleskom jeziku se daje u proširenom obliku, kao tzv. rezime i treba da sadrži do 500 riječi.

Tabele i grafikoni

Tabele uraditi u WORD-u, a grafike u EXCEL-u izuzev posebnih slučajeva kada to tehnički nije moguće. Tabele i grafici treba da budu jasni, što jednostavniji i pregledni. Naslov, zaglavlja (tekst) i podtekst u tabelama i graficima treba da budu napisani fontom Times New Roman – normal, Font Size 10 pt. Tabele se stavljaju na određeno mjesto u tekstu. Tabele ne bi smjele sadržavati više od deset okomitih kolona i više od petnaest vodoravnih redova. Ukoliko autor ocjenjuje da podatke mora prikazati u većem broju kolona i redova, potrebno je sadržaj tabele podijeliti u dvije ili više manjih tabela ili je dostaviti u posebnom prilogu. Moraju se izraditi prema kompjuterskom predlošku (Insert Table), a ne pomoću razmaka, tački i tabulatora. Kod citiranja tabela i grafika, ime tabele odnosno grafika ispisujemo početnim velikim slovom i navodimo njen redni broj (npr. kako je prikazano u Tabeli 9 i na Slici 6, najniža vrijednost je iznosila …).

Primjer tabele

Primjer grafikona

Slika 1. Uticaj različitog udjela recikliranog gumenog praha na prekidnu čvrstoću NR/CSM/WRP kompozita pod uticajem različitih doza zračenja

Jednačine

Jednačine pisati u grafičkom editoru za jednačine, isključivo u Microsoft Equation i postaviti je na početak teksta. Na desnom rubu teksta, u redu na kojem je pisana jednačina, u zagradi treba naznačiti njen broj, počevši od broja 1.

                          

Fotografije

Fotografije moraju biti pripremljene za crno-bijelu štampu tj. ako je izvorna slika u bojama koje se u crno bijeloj štampi ne razlikuju, boje se moraju zamijeniti “rasterom” tj. različitim grafičkim znakovima koje je potrebno objasniti u legendi. U slike se unosi samo najnužniji tekst potreban za razumijevanje kao što su mjerne varijable s njihovim dimenzijama, kratko objašnjenje na krivuljama i sl. Ostalo se navodi u legendi ispod slike. Maksimalna veličina slike je 13 cm x 17 cm.

Ostale napomene

Radi uspješnog uključivanja radova objavljenih na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine u međunarodne informacione tokove, dijelove rukopisa treba pisati na jeziku autora i na engleskom jeziku, i to: tekst u tablicama, slikama, dijagramima i crtežima, njihove naslove i oznake.

Podaci o autorima

Pri slanju rada navesti i punu službenu adresu, telefon i e-mail svih autora i naglasiti autora s kojim će Uredništvo sarađivati. Ova obavještenja priložiti na posebnom listu.

Eksperimentalna tehnika, simboli i jedinice

Eksperimentalna tehnika i uređaji opisuju se detaljno samo onda ako znatno odstupaju od opisa već objavljenih u literaturi. Ukoliko su tehnike i uređaji poznati navodi se samo izvor potrebnih obavještenja.

Simbole fizičkih veličina treba pisati kurzivom (Times New Roman, 12 pt. – italik), a mjerne jedinice uspravnim slovma, npr. V, m, p, t, T, ali m3, kg, Pa, °C, K. Veličine i mjerne jedinice se moraju upotrebljavati u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica (SI).

Citiranje referenci u tekstu

Prilikom navođenja referenci upotrebljavaju se puni formati referenci koji podržavaju vodeće međunarodne baze namijenjene vrednovanju, a koji su propisani uputstvima Publication Manual of the American Psychological Association (APA), odnosno autor-godina metodu citiranja.

Preporučujemo korišćenje funkcija Microsoft Word® uređivača teksta (reference, citation), čijim korišćenjem u toku pisanja teksta osiguravamo automatsko navođenje liste korišćene literature na kraju rada. Prilikom navođenja izvora u tekstu koristite model:

 • Članak: (Avramović, 2011, str. 12),
 • Knjiga: (Džombić, 2008, str. 25 ̶ 27),
 • Knjiga sa dva autora: (Peterlin i Mladenović, 2007, str. 187),
 • Rad sa konferencije: (Harley, 1981, str. 58),
 • Poglavlje iz knjige: (Saks, 2005, str. 478–489),
 • Dokument preuzet sa web stranice: (Zavod za statistiku Republike Srpske, 2009), Elektronski izvor, sa web stranice: (Pearlin & Schooler, 2011).
 • Kada u tekstu navodite više izvora jedan za drugim, autore razdvojite tačkom-zarezom; na primjer, „Several studies (Pearlin & Schooler, 1978; Petrović & Marić, 2003; Koh et al. 2005) support this conclusion.“
 • Kada se radi o tri ili više autora, navedite sva imena u zapis te reference, a u tekstu se pojavljuje ime prvog autora i „i sar.“, ako se radi o djelu na našem jeziku, odnosno „et al.“ ako se radi o stranom izvoru.
 • Kod direktnog navođenja, tekst se obavezno stavlja u navodnike, a broj stranice se piše nakon godine, odvojen zarezom. Na primjer: „Boddewyn argues that for something to happen it must be not only ‘favorable and possible but also wanted and triggered’ (1988, pg. 538)“.

 

LITERATURA

Popis literature na kraju članka mora da sadrži samo izvore na koje se autor pozivao u tekstu članka. Korišćene jedinice literature se navode abecednim redom.

Primjeri citiranja

Primjer citiranja naučnog časopisa

U tekstu:

(Avramović, 2011)

(Špírková et al., 2009)

U popisu literature:

Avramović, D. (2011). Metode i okviri rasta vrijednosti banke. Anali poslovne ekonomije, 5(1), 28-37.

Špírková, M., Strachota, A., Urbanová, M., Baldrian, J., Brus, J., Šlouf, M., Kuta, A. & Hrdlička, Z. (2009). Structural and surface properties of novel polyurethane films. Materials and Manufacturing Processes, 24(10-11), 1185-1189.

Primjer citiranja knjige

U tekstu:

(Peterlin i Mladenović, 2007, str. 187)

(Suzić, 2010)

U popisu literature:

Peterlin, J. i Mladenović, M. (2007). Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih rizika. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.

Suzić, N. (2010). Prvila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi. Banja Luka: XBS.

 Primjer citiranja poglavlja u knjizi

U tekstu:

(Harley, 1981, pp. 69 – 78)

U popisu literature:

Harley, N. (1981). Radon risk models. U A. Knight, & B. Harrad (Ur.), Indoor air and human health (pp. 69 – 78). Amsterdam: Elsavier.

Primjer citiranja rada objavljenog u zborniku sa naučne konferencije

U tekstu:

(Krstić i sar., 2014)

U popisu literature:

Krstić, M., Skorup, A. i Skorup, S. (2014). Inovativnost – ključni element preduzetničke strategije rasta i razvoja privrednog subjekta. U M. Žiravac-Mladenović, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju. (str. 51-58). Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.

Primjer citiranja magistarskih radova i doktorskih disertacija

U tekstu:

(Petrović, 2001)

(Žiravac-Mladenović, 2009)

U popisu literature:

Petrović, R. (2001). Dehidratacija etera na mordenitnim katalizatorima. Magistarski rad. Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, BiH.

Žiravac-Mladenović M. (2009). Bankarski nadzor i regulative zemalja u tranziciji na Balkanu – globalizacija bankarskog sektora. Alfa Univerzitet, Beograd, Srbija.

Primjer citiranja publikacije institucije kao autora, preuzete sa interneta i citiranja teksta sa WEB stranice

Citate internet strana bi trebalo izbegavati, ali ukoliko su neophodni onda bi trebalo da uključuju imena autora, ukoliko postoje, naslov, internet stranu i datum pristupa.

U tekstu:

(Zavod za statistiku Republike Srpske, 2009)

(Pearlin & Schooler, 2011)

U popisu literature:

Zavod za statistiku Republike Srpske. (2009). Saopštenja. Preuzeto 10.02.2009. sa http://www.rzs.rs.ba/SaopstenjaRadLAT.htm

Pearlin, L., & Schooler, C. (2011). The structure of coping. Journal of Health and Social Behaviour. Retrieved March 23, 2011, from http://palgrave.jibs.1500217

ZAKLJUČAK 

Radovi, koji nisu napisani striktno po ovom uputstvu, neće biti prihvaćeni.