Recenzenti radova koji se objavljuju u časopisu “Sted Journal” su eminentni profesori iz užih naučnih oblasti koje pokriva časopis.

Recenzije se rade prema obrascu Recezentski list (preuzmite).

Lista recenzetana se stalno dopunjava, a trenutno su na njoj:

 1. Dr Nenad Vunjak, redovni profesor, Univerzitet Novi Sad, Ekonomski fakultet Subotica, Srbija;
 2. Dr Cristian Barz, vanredni profesor, Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare, Romania;
 3. Dr Elvir Ibeljić, docent, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 4. Dr Ognjen Pantelić, docent, Univerzitet Beograd, FON Beograd, Srbija;
 5. Dr Veselin Drašković, redovni profesor, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora;
 6. Dr Velimir Dedić, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 7. Dr Isaac Lera, vanredni profesor, University of the Balearic Islands, Dept. of Mathematics and Computer Science, Spain;
 8. Dr Slađana Vujičić, docent, Viskoa škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd;
 9. Dr Milena Marinović-Cincović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd;
 10. Dr Danijela Lakić, docent, Slobomir Pavlović Univerzitet, Bijeljina;
 11. Dr Ranko Mijić, docent, ITEP visoka škola, Banja Luka;
 12. Dr Artur Pazdzior, vanredni profesor, College of Enterprise and Administration in Lublin, Poland;
 13. Dr Nikša Grgurević, docent, Fakultet za menadžment, Herceg Novi, Crna Gora;
 14. Dr Boris Dorbić, Znanstveno-stručna udruga “FUTURA”, Šibenik, Hrvatska; 
 15. Emilija Friganović, mag. ing. preh. teh., Znanstveno-stručna udruga “FUTURA”, Šibenik, Hrvatska; 
 16. Dr Gordana Vukelić, redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Srbija
 17. Dr Slavko Karavidić, redovni profesor, Visoka škola za ekonomiju u preduzetništvo Beograd;
 18. Dr Ljiljana Jović, vanredni profesor, Visoka škola poslovnih studija Novi Sad, Srbija:
 19. Dr Goran Kvrgić, redovni profesor, Fakultet za menadžment Novi Sad;
 20. Dr David Dašić, redovni profesor;
 21. Dr Mladen Ivić, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 22. Dr Marijana Žiravac Mladenović, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet Banja Luka;
 23. Dr Nikola Vojvodić, vanredni profesor, ITEP visoka škola, Banja Luka;
 24. Dr Željko Grublješić, docent, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Prijedor;
 25. Dr Milica Delibašić, docent, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Trebinje;
 26. Dr Miloš Milovančević, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet;
 27. Dr Jaroslava Budinski-Simendić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Srbija;
 28. Dr Jelena Pavličević, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 29. Dr Ayse Aroguz, redovni profesor, Istanbul University, Engineering Faculty, Istanbul, Turkey;
 30. Dr Bojana Ikonić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 31. Dr Vladan Mićić, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik;
 32. Dr Mirjana Jovičić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 33. Dr Sabina Begić, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Tuzla;
 34. Dr Ljiljana Tanasić, docent, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija;
 35. Dr Oskar Bera, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 36. Dr Nataša Lukić, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad Srbija;
 37. Dr Veljko Vuković, vanredni profesor, Željeznice Republike Srpske ad, Doboj;
 38. Dr Ranko Milišić, docent, Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, Banja Luka;
 39. Dr Vojo Laković, docent, Univerzitet „Hercegovina“, Mostar;
 40. Dr Mladen Dostanić, docent, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Banja Luka;
 41. Dr Predrag Raosavljević, vanredni profesor, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Banja Luka;
 42. Dr Aleksandra Vuković, docent, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Trebinje;
 43. Dr Milan Blagojević, redovni profesor, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Banja Luka;
 44. Dr Branko Latinović, redovni profesor, Panevropski univerzitet „APEIRON“, Banja Luka;
 45. Dr Saša Salapura, docent, Mtel ad, Banja Luka;
 46. Dr Daniel Skrobo, docent, Zagreb, Hrvatska;
 47. Dr Radovan Spremo, vandredni profesor, PIM univerzitet, Ekonomski faklutet, Trebinje;
 48. Dr Enes Sukić, docent, Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka;
 49. Dr Radomir Čolaković, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale;
 50. Dr Snežana Samardžić, docent, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Sokolac;
 51. Dr Siniša Subotić, docent, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka;
 52. Dr Zdravko Marjanović, docent, Univerzitet PIM, Filozofski fakultet, Banja Luka;
 53. Dr Jasna Bogdanović Čurić, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Trebinje;
 54. Dr Dara Cvijetić, docent, Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje;