Recenzenti radova koji se objavljuju u časopisu “Sted Journal” su eminentni profesori iz užih naučnih oblasti koje pokriva časopis.

Recenzije se rade prema obrascu Recezentski list (preuzmite).

Lista recenzetana se stalno dopunjava, a trenutno su na njoj:

 1. Dr Elvir Ibeljić, docent, Univerzitet PIM, Banja Luka, BiH;
 2. Dr Ognjen Pantelić, docent, Univerzitet Beograd, FON Beograd, Srbija;
 3. Dr Veselin Drašković, redovni profesor, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora;
 4. Dr Velimir Dedić, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 5. Dr Tamara Erceg, naučni saradnik Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 6. Dr Nevena Vukić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehnickih nauka u Čačku, Srbija;
 7. Dr Vesna Teofilović, naučni saradnik Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 8. Prof. dr Jovana Grahovac, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 9. Dr Vladimir Mihić, vanredni profesor Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija;
 10. Dr Jelena Krulj, naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut FINS, Novi Sad, Srbija;
 11. Dr Goran Vučić, docent, Univerzitet u BL, Tehnološki fakultet, BL, BiH;
 12. Dr Siniša Mitrić, vanredni profesor, Univerzitet u BL, Poljoprivredni fakultet, BL, BiH;
 13. Dr Isaac Lera, vanredni profesor, University of the Balearic Islands, Dept. of Mathematics and Computer Science, Spain;
 14. Dr Slađana Vujičić, docent, Viskoa škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija;
 15. Dr Milena Marinović-Cincović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd;
 16. Dr Danijela Lakić, docent, Slobomir Pavlović Univerzitet, Bijeljina, BiH;
 17. Dr Ranko Mijić, docent, ITEP visoka škola, Banja Luka. BiH;
 18. Dr Nikša Grgurević, docent, Fakultet za menadžment, Herceg Novi, Crna Gora;
 19. Dr Boris Dorbić, Znanstveno-stručna udruga “FUTURA”, Šibenik, Hrvatska; 
 20. Emilija Friganović, mag. ing. preh. teh., Znanstveno-stručna udruga “FUTURA”, Šibenik, Hrvatska; 
 21. Dr Ljiljana Jović, vanredni profesor, Visoka škola poslovnih studija Novi Sad, Srbija:
 22. Dr Mladen Ivić, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 23. Dr Marijana Žiravac Mladenović, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet Banja Luka;
 24. Dr. Sanja Radetić Lovrić, vanredni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka;
 25. Dr Pero Dugić, Univerzitet u Banjoj Luci  Tehnološki fakultet, Banja Luka;
 26. Dr Biljana Lubarda, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno matematički fakultet, Banja Luka;
 27. Dr Nikola Vojvodić, vanredni profesor, ITEP visoka škola, Banja Luka;
 28. Dr Željko Grublješić, docent, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Prijedor;
 29. Dr Milica Delibašić, docent, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Trebinje;
 30. Dr Miloš Milovančević, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet;
 31. Dr Jaroslava Budinski-Simendić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Srbija;
 32. Dr Jelena Pavličević, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 33. Dr Ayse Aroguz, redovni profesor, Istanbul University, Engineering Faculty, Istanbul, Turkey;
 34. Dr Bojana Ikonić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 35. Dr Vladan Mićić, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik;
 36. Dr Mirjana Jovičić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 37. Dr Ljiljana Tanasić, docent, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija;
 38. Dr Oskar Bera, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 39. Dr Nataša Lukić, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad Srbija;
 40. Dr Veljko Vuković, vanredni profesor, Željeznice Republike Srpske ad, Doboj;
 41. Dr Ranko Milišić, docent, Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, Banja Luka;
 42. Dr Mladen Dostanić, docent, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Banja Luka;
 43. Dr Predrag Raosavljević, vanredni profesor, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Banja Luka;
 44. Dr Aleksandra Vuković, docent, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Trebinje;
 45. Dr Milan Blagojević, redovni profesor, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Banja Luka;
 46. Dr Branko Latinović, redovni profesor, Panevropski univerzitet „APEIRON“, Banja Luka;
 47. Dr Saša Salapura, docent, Mtel ad, Banja Luka;
 48. Dr Radovan Spremo, vandredni profesor, PIM univerzitet, Ekonomski faklutet, Trebinje;
 49. Dr Enes Sukić, docent, Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka;
 50. Dr Radomir Čolaković, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale;
 51. Dr Snežana Samardžić, docent, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Sokolac;
 52. Dr Siniša Subotić, docent, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka;
 53. Dr Zdravko Marjanović, docent, Univerzitet PIM, Filozofski fakultet, Banja Luka;
 54. Dr Jasna Bogdanović Čurić, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Trebinje;
 55. Dr Dara Cvijetić, docent, Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje;
 56. PhD Hafiz Imtiaz Ahmad, vanredni profesor, Faculty of Business, Higher Colleges of Technology, Ali Alin, Abu Dhabi, UAE;