Miro Katić

Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, MUP RS Banja Luka, Jug Bogdana br. 108, 78 000 Banja Luka, mirokatic.rs@gmail.com

Copyright © 2019 Miro Katić; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

APA citiranje

Katić, M. (2019). Međunarodna regulacija otmice djece. STED Journal. 1(1). str. 73-84.

STRUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 343.433:341.231.14-055.2
DOI 10.7251/STED1901073K

Rad primljen:       18.02.2019.
Rad prihvaćen:    02.04.2019.
Rad publikovan: 10.05.2019.

Korespodencija:

Miro Katić, Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, MUP RS Banja Luka, Jug Bogdana br. 108, 78 000 Banja Luka.
E-mail: mirokatic.rs@gmail.com

SAŽETAK

Pojava međunarodnih otmica djece nije novijeg vijeka, iako je termin „otmica“ relativno novijeg datuma. Proučavanjem antičkih pravnih izvora (rimsko pravo, prava u antičkoj Grčkoj, prava u Mesopotamiji, itd.) mogu se pronaći pravni fragmenti koji govore o roditeljima koji svoje dijete „odvedu“, roditeljima koji svoje dijete „zadrže“, roditeljima kojima dijete „pripadne“ i sl. Međunarodne otmice djece, odnosno protivpravno odvođenje djeteta iz jedne države u drugu, predstavlja problem koji za sobom povlači niz otvorenih pitanja blisko povezanih sa ličnošću djetata, dok pravno gledano, takva pojava dovodi do sukoba zakona i nadležnosti između različith država, odnosno države djetetovog uobičajnog boravišta i države u koju je dijete nezakonito odvedeno. Države kroz prizmu instituta međunarodnog privatnog prava, uključujući i dostignuća Haške konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodnih otmica djece, nastoje doći do najboljih rješenja kojima se reguliše sukob zakona i nadležnosti između država.

Ključne riječi: otmica, odvođenje, konvencija, najbolji interes djece.