Dragana Maljković, Ognjen Pantelić*

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića, 154, 11010 Beograd, Srbija, ognjen.pantelic@fon.bg.ac.rs

Copyright © 2019 Dragana Maljković et al; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

APA citiranje

Maljković, D. i Pantelić, O. (2019). Komparativna analiza ERP sistema otvorenog tipa. STED Journal. 1(1). str. 9-18

ORIGINALAN NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 005.8:330.322]:004.4
DOI 10.7251/STED1901009M

Rad primljen:      29.03.2019.
Rad prihvaćen:    24.04.2019.
Rad publikovan:  10.05.2019.

Korespodencija: Ognjen Pantelić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Jove ilića, 154, 11010 Beograd, Srbija.
E-mail: ognjen.pantelic@fon.bg.ac.rs

SAŽETAK

U radu će biti izvršena komparativna analiza vodećih ERP sistema otvorenog koda. Na početku će biti opisan pojam ERP sistema otvorenog koda, prednosti i nedostaci u odnosu na vlasničke ERP sisteme sa aspekta fleksibilnosti, cene proizvoda, troškova održavanja i korisničke podrške. Biće izvršena analiza faktora koji imaju uticaj na opredeljenje za ERP sisteme otvorenog koda i komparacija četiri rešenja – Compiere, ADempiere, Odoo i Openbravo. Za svaki od njih biće prikazane funkcionalnosti, korišćene tehnologije, prednosti i nedostaci upotrebe. Nakon prikaza svakog od rešenja biće izvršeno njihovo poređenje po različitim kriterijumima sa ciljem olakšavanja procesa odlučivanja i odabira optimalnog ERP sistema. Neki od kriterijuma poređenja biće funkcionalnosti, korišćena tehnologija, cena proizvoda, troškovi održavanja, korisnička podrška i kastomizacija. Na kraju rada biće iznet zaključak kao sumarni rezultat istraživanja.

Ključne reči: ERP sistemi, open source, analiza, karakteristike