Emil Sarajlija

Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za elektrotehniku, Tržaška cesta 25, Ljubljana 1000, Slovenija, emil.sarajlija@protonmail.com

Copyright © 2019 Emil Sarajlija; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

APA citiranje

Sarajlija, E. (2019). Upotreba optike u pristupnim mrežama. STED Journal. 1(1). str. 19-27. doi:10.7251/STED1901019S

PREGLEDNI RAD

ISSN 2637-2150 
e-ISSN 2637-2614

UDK 515.14:[621.37/.39:535
DOI 10.7251/STED1901019S

Rad primljen:     12.04.2019.
Rad prihvaćen:   25.04.2019.        
Rad publikovan: 10.05.2019.

Korespodencija: Emil Sarajlija, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za elektrotehniku, Tržaška cesta 25, Ljubljana 1000, Slovenija. 
E-mail: emil.sarajlija@protonmail.com

SAŽETAK

Razvojem informatičkih tehnologija, potreba za prenosom podataka zahtijevala je konstantno širenje kanala za prenos podataka i komunikaciju. Širenje interneta dovelo je do integracije različitih komunikacijskih servisa kao što su npr. video komunikacija, radio, TV. Samim time se generisala i velika količina podataka. U početku su prenosni mediji bili bakreni kablovi koji su podržavali prenos relativno malog prometa, dok u današnjici sve veću ulogu preuzimaju optički kablovi. Namjena optičkih komunikacijskih sistema jeste prenos signala velikim brzinama na velike udaljenosti, putem optičkih veza. Za razliku od aktivnih komponenti koji se nalaze na strani operatera, korisnik kako bi uspostavio optičku mrežu, zahtijeva samo pasivne elemente. Razvoj optike doveo je do podjele udaljenosti postavljanja optičke topologije, tako se je pojavio FTTx.

Ključne riječi: topologija mreže, PON, optičke komunikacije, FTTx/B/C/H/N/P, aktivne i pasivne komponente, topologija od tačke do tačke.​