Ibrahim Kajtazović

JKUP “Komunalije” d.o.o., Ive Marinkovića bb, 77230 Velika Kladuša, BiH, kajtazovicibrahim@yahoo.com

Copyright © 2019 Ibrahim Kajtazović; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

APA citiranje

Kajtezović, I. (2019). Racionalno upravljanje resursima komercijalne banke. Sted Journal.1(1). str. 65-72.

STRUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 005.961.6:[336.71:338.23
DOI 10.7251/STED1901065K

Rad primljen:       12.04.2019.
Rad prihvaćen:    03.05.2019.
Rad publikovan: 10.05.2019.

Korespodencija:

Ibrahim Kajtazović, JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša, BiH.
E-mail: kajtazovicibrahim@yahoo.com

SAŽETAK

Upravljanje bankarskim resursima je složeno i zavisi od više faktora. Stoga pojedinačni faktor, bez obzira koliko bio značajan, nije dovoljan da se racionalno upravlja ovim resursima. S obzirom da su resursi banke različiti i da ih sve nije moguće, niti potrebno držati pod kontrolom, banka se obično koncentriše na njihove najznačajnije kategorije. S tim u vezi banka mora prvo da definiše poslovnu politiku kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva, budući da njih nije moguće ostvariti ako se racionalno ne upravlja bankarskim resursima. Osim internih faktora, banka mora da respektira makroekonomske okolnosti i institucionalni okvir monetarne politike i faktore koji djeluju na fokusiranom tržišnom segmentu. Poslovna politika banke mora biti prilagodljiva i efikasna, ali i da odražava stabilnost, što podrazumijeva da se poštuju faze u njenom donošenju i da se pravilno kvantificiraju unutrašnji faktori, a vanjski anticipiraju. S obzirom da su veličina banke i geografski obuhvat primarnih plasmana, organizacija, planiranje i drugi elementi poslovanja u ingerenciji nosilaca upravljanja bankarskim resursima, oni su sa internog aspekta posmatrano ključni elementi za definiranje poslovne politike banke.

Ključne riječi: Nosioci upravljanja bankarskim resursima, organizacija banke, operativno i strateško planiranje bankarskih resursa, bankarski bilansi, bankarski agregati i banakarska kontrola.