Recenzenti radova koji se objavljuju u časopisu “Sted Journal” su eminentni profesori iz užih naučnih oblasti koje pokriva časopis.

Recenzije se rade prema obrascu Recezentski list (preuzmite).

Lista recenzetana se stalno dopunjava, a trenutno su na njoj:

 1. Dr Nenad Vunjak, redovni profesor, Univerzitet Novi Sad, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija;
 2. Dr Cristian Barz, vanredni profesor, Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare, Romania;
 3. Dr Elvir Ibeljić, docent, Univerzitet PIM, Banja Luka, BiH;
 4. Dr Ognjen Pantelić, docent, Univerzitet Beograd, FON Beograd, Srbija;
 5. Dr Veselin Drašković, redovni profesor, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora;
 6. Dr Velimir Dedić, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 7. Dr Tamara Erceg, naučni saradnik Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 8. Dr Nevena Vukić, naučni saradnik Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 9. Dr Vesna Teofilović, naučni saradnik Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 10. Prof. dr Jovana Grahovac, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 11. Dr Vladimir Mihić, vanredni profesor Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija;
 12. Dr Jelena Krulj, naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut FINS, Novi Sad, Srbija;
 13. Dr Goran Vučić, docent, Univerzitet u BL, Tehnološki fakultet, BL, BiH;
 14. Dr Siniša Mitrić, vanredni profesor, Univerzitet u BL, Poljoprivredni fakultet, BL, BiH;
 15. Dr Isaac Lera, vanredni profesor, University of the Balearic Islands, Dept. of Mathematics and Computer Science, Spain;
 16. Dr Slađana Vujičić, docent, Viskoa škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija;
 17. Dr Milena Marinović-Cincović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd;
 18. Dr Danijela Lakić, docent, Slobomir Pavlović Univerzitet, Bijeljina, BiH;
 19. Dr Ranko Mijić, docent, ITEP visoka škola, Banja Luka. BiH;
 20. Dr Artur Pazdzior, vanredni profesor, College of Enterprise and Administration in Lublin, Poland;
 21. Dr Nikša Grgurević, docent, Fakultet za menadžment, Herceg Novi, Crna Gora;
 22. Dr Boris Dorbić, Znanstveno-stručna udruga “FUTURA”, Šibenik, Hrvatska; 
 23. Emilija Friganović, mag. ing. preh. teh., Znanstveno-stručna udruga “FUTURA”, Šibenik, Hrvatska; 
 24. Dr Gordana Vukelić, redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Srbija;
 25. Dr Slavko Karavidić, redovni profesor, Visoka škola za ekonomiju u preduzetništvo Beograd, Srbija;
 26. Dr Ljiljana Jović, vanredni profesor, Visoka škola poslovnih studija Novi Sad, Srbija:
 27. Dr Goran Kvrgić, redovni profesor, Fakultet za menadžment Novi Sad, Srbija;
 28. Dr David Dašić, redovni profesor;
 29. Dr Mladen Ivić, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Banja Luka;
 30. Dr Marijana Žiravac Mladenović, vanredni profesor, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet Banja Luka;
 31. Dr. Sanja Radetić Lovrić, vanredni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka;
 32. Dr Pero Dugić, Univerzitet u Banjoj Luci  Tehnološki fakultet, Banja Luka;
 33. Dr Biljana Lubarda, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno matematički fakultet, Banja Luka;
 34. Dr Nikola Vojvodić, vanredni profesor, ITEP visoka škola, Banja Luka;
 35. Dr Željko Grublješić, docent, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Prijedor;
 36. Dr Milica Delibašić, docent, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Trebinje;
 37. Dr Miloš Milovančević, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet;
 38. Dr Jaroslava Budinski-Simendić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Srbija;
 39. Dr Jelena Pavličević, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 40. Dr Ayse Aroguz, redovni profesor, Istanbul University, Engineering Faculty, Istanbul, Turkey;
 41. Dr Bojana Ikonić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 42. Dr Vladan Mićić, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik;
 43. Dr Mirjana Jovičić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 44. Dr Sabina Begić, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Tuzla;
 45. Dr Ljiljana Tanasić, docent, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija;
 46. Dr Oskar Bera, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija;
 47. Dr Nataša Lukić, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad Srbija;
 48. Dr Veljko Vuković, vanredni profesor, Željeznice Republike Srpske ad, Doboj;
 49. Dr Ranko Milišić, docent, Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, Banja Luka;
 50. Dr Vojo Laković, docent, Univerzitet „Hercegovina“, Mostar;
 51. Dr Mladen Dostanić, docent, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Banja Luka;
 52. Dr Predrag Raosavljević, vanredni profesor, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Banja Luka;
 53. Dr Aleksandra Vuković, docent, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Trebinje;
 54. Dr Milan Blagojević, redovni profesor, Univerzitet PIM, Pravni fakultet, Banja Luka;
 55. Dr Branko Latinović, redovni profesor, Panevropski univerzitet „APEIRON“, Banja Luka;
 56. Dr Saša Salapura, docent, Mtel ad, Banja Luka;
 57. Dr Daniel Skrobo, docent, Zagreb, Hrvatska;
 58. Dr Radovan Spremo, vandredni profesor, PIM univerzitet, Ekonomski faklutet, Trebinje;
 59. Dr Enes Sukić, docent, Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka;
 60. Dr Radomir Čolaković, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale;
 61. Dr Snežana Samardžić, docent, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Sokolac;
 62. Dr Siniša Subotić, docent, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka;
 63. Dr Zdravko Marjanović, docent, Univerzitet PIM, Filozofski fakultet, Banja Luka;
 64. Dr Jasna Bogdanović Čurić, vanredni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Trebinje;
 65. Dr Dara Cvijetić, docent, Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje;
 66. PhD Hafiz Imtiaz Ahmad, vanredni profesor, Faculty of Business, Higher Colleges of Technology, Ali Alin, Abu Dhabi, UAE;