Данијела Лакић

Слобомир П Универзитет, Правни факултет, Павловић пут 76, 76300 Бијељина, Босна
и Херцеговина, danilalakic@yahoo.comm

НАУЧНА КРИТИКА

ISSN 2637-2150 
e-ISSN 2637-2614 
UDK 323.12/.14:321.01 
DOI 10.7251/STED0220076L

Рад примљен: 29.10.2020. 
Рад прихваћен: 20.11.2020. 
Објављен: 30.11.2020. 
http://stedj-univerzitetpim.com

Одговарајући аутор:  
Данијела Лакић, Слобомир П Универзитет, Правни факултет, Павловић пут 76, 76300 Бијељина, Босна и Херцеговина, danilalakic@yahoo.com

АПСТРАКТ

Крах комунизма деведесетих година прошлог века резултирао је ескалацијом национализма у Европи. Национализам је до данас остао једина политичка идеја о којој се суди на основу њених злоупотреба и појава као што су шовинизам или нацизам. Неправда је утолико већа што национализам, према свом изворном значењу, те негативне облике у које може прерасти, осуђује. Рат у бившој Југославији,
сукоби у земљама некадашњег Совјетског Савеза, пораст тежњи за независношћу и унутар саме Европске уније и њених чланица (Велика
Британија, Велс, Шкотска, Каталонија и др.) су примери какав може бити политички карактер национализма, и у ком смеру се може развијати у зависности од интереса политичке власти која га креира и њиме руководи.

Кључне речи: национализам, национална држава, идеологија