Draško Milinović, Jelena Latinović

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Pravni fakultet, despota Stefana Lazarevića, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, milinovicdrasko11@gmail.com, jelenalatinovic5@gmail.com

PREGLEDNI NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 316.774/.776:004.738.5(4-672EU.497.6)(094.5)
DOI 10.7251/STED2302062M
COBISS.RS-ID 13942835 

Primljen rad:       21.10.2023.
Prihvaćen rad:    15.11.2023.
Publikovan rad:  29.11.2023.
http://stedj-univerzitetpim.com
    

Korespodentni autor:
Jelena Latinović, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Pravni fakultet, despota Stefana Lazarevića, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, jelenalatinovic5@gmail.com   

Copyright © 2022 Draško Milinović, Jelena Latinović; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.
 

APSTRAKT

Zakoni u Bosni i Hercegovini koji djelimično regulišu predmetne oblasti zastarjeli su, davno prevaziđeni i gotovo potpuno nefunkcionalni, što faktički onemogućuje uvođenje novih tehnologija, koje iz dana u dan postaju sve konvergentnije razvojem digitalnih servisa koji su bazirani na raznim vidovima elektronske komunikacione infrastrukture. Ovakvo zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini destimuliše investitore da ulažu u razvoj komunikacione infrastrukture, a što u konačnosti dovodi do ograničene usluge ili nekvalitetne usluge za građane Bosne i Hercegovine. Do kvalitetnog i savremenog uređenja oblasti elektronskih komunikacija dolazi se prije svega tako da svi zakonodavni nivoi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima donesu složene i detaljne zakone kojima će se urediti oblast elektronskih komunikacija, po uzoru na legislativna dostignuća Evropske unije u ovoj oblasti. Imajući u vidu dosadašnja iskustva u Bosni i Hercegovini, vjerovatno i funkcionalniji način jeste da svi zakonodavni nivoi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima donesu zakone kojima će se urediti oblast elektronskih komunikacija na način da se propišu osnovna načela i osnovni okviri uređenja ove oblasti, ponovo po uzoru na legislativna dostignuća Evropske unije u ovoj oblasti. 

Ključne riječi: Evropska unija, regulatorna pravila, zakoni, elektronske komunikacije, elektronski mediji.