Alen Kamiš1, Aleksandar Zakić2, Saša Kukolj3

1Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, Cara Lazara bb 71350 Sokolac, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina, alen@vub.edu.ba
2Alfa BK Univerzitet , Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 8 11070 Novi Beograd, Srbija, aleksandar.zakic@alfa.edu.rs
3Fakultet za menadžment,  Sremski Karlovci, Njegoševa 1a 21205 Sremski Karlovci,  Srbija, sasa.kukolj@famns.edu.rs

     

REVIEW SCIENTIFIC PAPER

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 004.056.55:621.39]:003.26
DOI 10.7251/STED2302074K
COBISS.RS-ID 139429633 

Primljen rad:       18.07.2023.
Prihvaćen rad:    28.08.2023.
Publikovan rad:  29.11.2023.
http://stedj-univerzitetpim.com 

Korespodentni autor:
Alen Kamiš, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, Cara Lazara bb 71350 Sokolac, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina, alen@vub.edu.ba           

 Copyright © 2022 Alen Kamiš, et al.; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4. 

SAŽETAK

Ovaj rad prezentuje binarni simetrični kanal kao uobičajen model komunikacijskog kanala koji se koristi u teoriji kodiranja i teoriji informacija. Pošto u kanalu nema šuma, kašnjenje prijenosa podataka je vrlo malo zbog čega se podaci mogu prenositi brzo i u realnom vremenu, a bez mnogo grešaka što u velikoj mjeri određuje njegovu praktičnu primjenu. Stoga će u radu biti izloženi teorijski osnovi funkcionisanja samog kanala i njegove praktične prednosti. Također će biti objašnjen koncept binarnog kodiranja sa upotrebom blok kodova koji stvaraju mogućnost ispravljanja eventualnih grešaka kao i primjena binarnog simetričnog kanala u poboljšanju interferencije signala kad Wireless Mesh mreža.

Ključne riječi: Binarni simetrični kanal, kodiranje, blok kodovi, WMN interferencija.