Slađana Lolić

Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, lolics537@gmail.com

 

PREGLEDNI NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 371.315:517.17/.31
DOI 10.7251/STED2401073L
COBISS.RS-ID 160643841

Paper Submitted: 05.04.2024.
Paper Accepted:  30.04.2024.
Paper Published: 30.05.2024.
http://stedj-univerzitetpim.com

Korespodentni autor:

Slađana Lolić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, lolics537@gmail.com

Copyright © 2024 Slađana Lolić; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

SAŽETAK

Posmatrano sa školskog obrazovnog sistema, može se reći da cjelokupna vaspitno-obrazovna djelatnost treba da uvažava potrebe i mogućnosti svakog učenika i maksimalno razvija njegove potencijale. Paralelno sa razvojem potencijala učenika rastu i potrebe učenika za svakodnevnim snalaženjem i rješavanjem problemskih situacija. Savremeni pogledi na učenikovo usvajanje znanja i vještina u nastavi matematike je učenje putem istraživanja i  rješavanja problema.  U ovom radu ćemo odgovoriti na pitanje da li primjenom problemske nastave nastava matematike učenicima postaje zanimljiva. Ispitaćemo kako razmišljaju učenici, roditelji i nastavnici u kojoj je mjeri primjenom problemskog učenja, poučavanja i rješavanje problema u nastavi matematike nastava matematike zanimljiva učenicima i to iz ugla učenika, roditelja i nastavnika.

Ključne riječi: problemska nastava, matematika, stavovi učenika roditelja i nastavnika.